Święta Anna - Patronka Kościoła

Święta Anna, Anna sprawiedliwa (cs. Prawiednaja Anna, hebr. hannah: ‘łaska’, ‘wdzięk’) – matka Marii z Nazaretu i babcia Jezusa Chrystusa, żona świętego Joachima, święta Kościoła katolickiego i prawosławnego.

Patronka Kościola

Żywot świętej Anny
O życiu świętej Anny, matki Maryi i babki Jezusa Chrystusa nie znajdziemy żadnych informacji w księgach Nowego Testamentu. Jedyne informacje dotyczące życia świętej Anny pojawiają się w pismach apokryficznych, pochodzących z początków chrześcijaństwa. Apokryfy nie należą do ksiąg natchnionych, ale w swojej treści oprócz opisów legendarnych i baśniowych, zawierają informacje prawdziwe, przekazywane przez tradycję Kościoła. Najwięcej wiadomości o matce Maryi znajduje się w Protoewangelii Jakuba i Ewangelii Pseudo-Mateusza.
Według starego podania święta Anna urodziła się w Judei, gdzie w Betlejem był jej rodzinny dom. Jej rodzice – Stolanus i Emerentiana – byli według tradycji potomkami królewskiego rodu Dawida. Nie posiadali ziemskich dostatków, lecz byli cnotliwi i sprawiedliwi, i żyli w bojaźni Bożej, pełniąc dobre uczynki. Życie ich upływało na bezustannej modlitwie, rozmyślaniu o rzeczach duchowych i pracy. Anna otrzymała od swoich rodziców staranne wychowanie pogłębione przez służbę w Świątyni Jerozolimskiej. Swojego męża Joachima poślubiła, gdy miała 24 lata. Joachim także pochodził z pokolenia Dawidowego. Wychowywać miał się w zamożnej i znakomitej rodzinie w Nazarecie. Joachim i Anna uważali swoje małżeństwo za związek święty, złączony przez Boga. Oboje zachowywali Prawo Boże i kroczyli drogą pobożności zgodnie i przykładnie. Swój majątek dzielili na trzy części: jedną ofiarowywali na utrzymanie świątyni, drugą na potrzeby ludzi biednych i pielgrzymów, trzecią pozostawiali dla siebie.
Anna była wzorem dla wszystkich małżonek. Choć razem z Joachimem byli szczęśliwym małżeństwem, zostali ciężko doświadczeni przez Pana Boga brakiem potomstwa. W ciągu 20 lat małżeństwa nie doczekali się ani synów, ani córek. W kulturze żydowskiej brak dziecka był uważany za hańbę i karę Bożą. Anna i Joachim dotkliwie odczuwali więc brak dziecka. W pokorze znosili tę niesławę, w modlitwie przed Bogiem wyjawiając swój smutek. Z upływem lat, choć malała nadzieja, gorętsze stawały się modlitwa i prośba o potomstwo. Nie brakowało upokorzeń ze strony ludzi. Pewnego dnia Joachim udał się do Jerozolimy, aby złożyć ofiarę w świątyni. Kapłan pełniący służbę nie przyjął ofiary Joachima, wytykając mu brak potomstwa: „Nie godzi się, byś ty jako pierwszy składał swe dary, jako że nie zrodziłeś potomka w Izraelu”. Joachim zrozumiał, że bez potomstwa nie jest godny składania ofiary Bogu. Zasmucony, postanowił nie wrócić do Anny. Opuścił dom, małżonkę i udał się na pustynię. W górach rozbił swój namiot i tam pościł 40 dni i 40 nocy, oczekując, aby Bóg spojrzał na jego smutek. Anna, nie wiedząc, gdzie jest Joachim, opłakiwała swoje wdowieństwo. Jej smutek stał się jeszcze większy, kiedy służąca wytknęła Annie bezdzietność. W popołudniowej porze Anna udała się do ogrodu, by tam opłakiwać swoje życie. Kiedy podniosła oczy do nieba i zobaczyła gniazdo wróbli na drzewie laurowym, wypowiedziała błagalną modlitwę do Boga: „Panie, Boże wszechmogący, który obdarzyłeś potomstwem wszystkie stworzenia, zwierzęta dzikie i domowe, gady, ryby, ptaki, i wszystko to cieszy się ze swego potomstwa, dlaczego mnie jedną odsunąłeś od daru Twojej łaskawości? Ty wiesz, Panie, że na początku małżeństwa złożyłam ślub, iż jeżeli dasz mi syna lub córkę, ofiaruję je Tobie w Twym świętym przybytku”. Wtedy ukazał się anioł, który zapowiedział narodzenie dziecka i powrót Joachima. W tym samym czasie Joachim również miał widzenia anioła, który pocieszył go, mówiąc: „Pan Bóg przyjął łaskawie twoją modlitwę i jałmużnę, otrzymasz córeczkę i nadasz jej na imię Maryja; ta córeczka będzie od dzieciństwa Bogu oddana i pełna Ducha Świętego”.
Małżonkowie ogromnie ucieszyli się radosną nowiną. W 45 roku życia Anny, dnia 8 września, urodziła się dziewczynka, której zgodnie ze zwyczajem żydowskim w 15 dniu nadano imię. 80 dni po narodzeniu Maryi rodzice przynieśli ją do świątyni, aby złożyć przepisaną prawem ofiarę i spełnić ślubowanie. W wieku 14 lat Maryja została żoną Józefa. Według przekazów wkrótce zmarł Joachim. Anna zamieszkała zaś z córką i jej mężem w Nazarecie, dożywszy 80 lat. W godzinie śmierci pożegnała się z najbliższymi, poleciła Bogu swego ducha i zasnęła w Panu przy błogosławieństwie Jezusa i przy modlitwie Maryi i Józefa. Ciało jej pochowano blisko ciała Joachima w Dolinie Jozafata.
Kult
Kult Anny istniał już we wczesnym okresie chrześcijaństwa. Święto rodziców Matki Bożej obchodzono najpierw tylko na Wschodzie. Na Zachodzie wprowadzono je dopiero w X wieku.
Wspomnienie liturgiczne św. Anny i św. Joachima w Kościele katolickim obchodzone jest 26 lipca.
Patronat
Jest patronką małżeństw, matek, wdów, piekarzy i żeglarzy.

W muzyce kościelnej św. Anna doczekała się aż 36 sekwencji i 118 hymnów.
W Polsce wzniesiono pod jej wezwaniem niebagatelną liczbę 184 kościołów, w tym kilkanaście sanktuariów. Jest patronką kilku zakonów żeńskich.
 

MODLITWA MAŁŻONKÓW DO ŚW. JOACHIMA I ANNY.

Dół formularza

O wy obojga święci małżonkowie, Joachimie i Anno, proście za mnie i mojego męża (moją żonę), aby nam Bóg udzielił przez wasze zasługi łaski, żyć wspólnie w prawej małżeńskiej jedności i czystości, jak wy ze sobą żyliście, dając wszystkim małżonkom prawdziwy przykład. O święty Joachimie i święta Anno, zachowajcie mnie i mojego męża (moją żonę) od wszelkiej niewierności, niechęci, zwady i niezgody i pokus złego nieprzyjaciela, jako też od każdej pychy i od niemiernej pożądliwości do tego świata, i uproście nam poufałą, czystą miłość, nierozłączną jedność i pomoc Boską, postępować według waszego przykładu i przynosić prawdziwe owoce Bogu podobającego się małżeństwa. Amen.

 

MODLITWA DO ŚW. ANNY ZA BŁĄDZĄCE DZIECKO.

Dół formularza

 

Święta matko Anno, dożyłaś na twoim Najświętszym dziecięciu największej radości i najsłodszej pociechy; o gdybym i ja mógł (a) być tak szczęśliwym (ą) tutaj i w wieczności, ażebym na wszystkich moich dzieciach tylko pociechy dożył (a)! Nie jestem zaś tak szczęśliwym (ą), lecz mam starania i troski o moje błądzące dziecko N.N.; jak bardzo się o to troszczę, by się jeszcze więcej w grzechy nie zawikłało i nie przyszło w niebezpieczeństwo wiecznego zatracenia. O jak rad (a) widział(a)bym swoje dziecko ocalone! lecz słowa moje, prośby i łzy zdają się być daremne. Polecam więc, to moje nieszczęśliwe dziecię pod twoją opiekę, św. Anno, i proszę pokornie i gorąco, ażebyś nie przestawała za nie prosić, dopóki nie będzie nawrócone do prawdziwego uznania swych nieprawości, do prawdziwej skruchy i statecznej poprawy. Przez twoje najświętsze dziecię Maryję i przez niewypowiedziane radości, które z jej świętości i niewinności uczuwałaś, proszę cię, kochana matko, uratuj moje błądzące dziecko i nie dopuszczaj, ażeby zginęło. Amen.

Litania do św. Anny

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami  -  Święta Anno, módl się za nami.
Święta Anno, Matko Najświętszej Maryi Panny,
Święta Anno, służebnico Ojca Przedwiecznego,
Święta Anno, Matko Rodzicielki Syna Bożego,
Święta Anno, świątynio Ducha Świętego,
Święta Anno, piastunko Jezusa i Maryi,
Święta Anno, naczynie wybrane Opatrzności Bożej,
Święta Anno, miłością Bożą pałająca,
Święta Anno, chlubo wszystkich niewiast,
Święta Anno, przykładzie wiernych żon,
Święta Anno, wzorze wszystkich matek,
Święta Anno, cicha i pokorna,
Święta Anno, Matko sprawiedliwa,
Święta Anno, wzorze wychowania dzieci dla Boga,
Święta Anno, wzorze cichego życia domowego,
Święta Anno, aniele cierpliwości i wyrozumiałości,
Święta Anno, mistrzyni modlitwy i ofiary,
Święta Anno, nauczycielko prawdy i miłości,
Święta Anno, nadziejo chorych i nieszczęśliwych,
Święta Anno, obrono sierot i wdów,
Święta Anno, pociecho ubogich i opuszczonych,
Święta Anno, ucieczko błądzących,
Święta Anno, opiekunko żniwnych pól,
Święta Anno, przemożna Orędowniczko u Boga.
Prosimy Cię, święta Anno:
Abyś wszystkim rodzinom katolickim pokój i zgodę wyjednała,
wysłuchaj nas święta Anno
Abyś wszystkich powołanych do służby Bożej wspierała,
Abyś wszystkich, którzy w trudnych warunkach pracują, wspomagała,
Abyś podróżujących od wypadków zachowała,
Abyś wszystkim czcicielom Twoim nieustannie pomagała,
Abyś nam w godzinę śmierci z pomocą przybyła.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.
K. Módl się za nami, święta Anno,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: Boże, który wybrałeś świętą Annę na Matkę Rodzicielki Twego Jednorodzonego Syna,
spraw łaskawie, abyśmy za Jej przykładem. służyli Tobie z miłością i osiągnęli wieczne zbawienie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

MODLITWY DO ŚW. ANIOŁA STRÓŻA

♥Wezwij swojego Anioła Stróża, aby cię oświecił i prowadził.Otrzymałeś go od Boga w tym celu. O.Pio Zawsze módlmy się i świadomie oddajmy się pod opiekę własnego Anioła Stróża.Możemy prosić go o pomoc w tym, co nas przerasta lub przeraża, choćby było tak banalne, jak budzenie lub tak niezwykłe, jak troska o godne przyjmowanie Komunii świętej. Nie lękajmy się także posyłać naszych aniołów do osób, które liczą na naszą pomoc. Ojciec Pio mawiał: Możesz przysłać swego Anioła Stróża o każdej porze dnia i nocy, ponieważ zawsze jestem szczęśliwy, przyjmując go. Przebywanie w obecności aniołów jest bowiem prawdziwym szczęściem.                  I. Modlitwy do Swojego Anioła StróżaII. Modlitwy do Anioła Stróża innej osobyIII. Akty Strzeliste

♥ I. MODLITWY DO SWOJEGO ANIOŁA STRÓŻA ♥♥ 2.MODLITWA „ANIELE BOŻY”(najbardziej znana)Aniele Boży, stróżu mój,Ty zawsze przy mnie stój.Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy,Strzeż duszy, ciała mego,zaprowadź mnie do żywota wiecznego.Amen.

 

♥ 2.MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA Aniele Stróżu,który stoisz na straży mojej duszy,chroń mnie w każdej godzinie życia od wszelkiego złego,a w dobrym wspieraj swoją łaskawą pomocą,abym wszystko, cokolwiek Bóg przeznaczył dla mnie,z pokorą na chwałę Jego obrócić umiał.Pomóż mi kochać Boga i wielbić Gowszystkimi uczynkami moimi, słowem i myślą każdą. Amen.♥ 3.MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻAAnioł Stróż zanosi modlitwy człowieka do Boga i wstawia się za nim. Częste zwracanie się do Anioła Stróża, życie z nim w serdecznej bliskości, niejako podwaja jego czujność i dobroć. Im częściej modlimy się do niego, tym hojniej jesteśmy obdarowywani dobrodziejstwami.Święty Aniele Stróżu,który z Bożego nakazu czuwasz nade mną,abym nie poniósł szkody na duszy i ciele,bądź moim doradcą, abym nie zboczył z dobrej drogi życia,pomóż mi powstać, gdy upadnę, dodawaj odwagi.Proszę także, byś w porę podsuwał mi dobre myśli i pragnienia,których spełnienie będzie się podobało Bogui przyniesie pożytek ludziom.Gdybym jednak okazywał lekceważenie względem Ciebiei Twoich starań o moje dobro,wstrząśnij mną, stań mi na drodze, bądź przeszkodą dla mnie.Proszę także, aby Twoja obecność była otuchą dla mnie,gdy przyjdzie godzina osamotnienia i śmierci.Czuwaj nade mną,aż doprowadzisz mnie przed oblicze Ojca Niebieskiego.Amen.(Modlitwa pochodzi z „Modlitewnika Czcicieli Ojca Pio)♥ 4. MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻAMiły Bogu Aniele,który mnie pod Twoją świętą opiekę oddanego,od początku mego życia bronisz, oświecasz i mną kierujesz.Czczę Cię i kocham jako mojego Patrona i Opiekuna,Twojej opiece zupełnie się oddaję. Proszę Cię pokornie,abyś mnie nie opuszczał choć jestem niewdzięcznyi przeciw świętym Twoim natchnieniom wykraczam,lecz abyś mnie gdy błądzę - łaskawie poprawiał,gdy upadnę - podźwignął,nieumiejętnego - nauczał,strapionego - pocieszał,w niebezpieczeństwie zostającego - ratował,aż mnie do szczęśliwości w niebie doprowadzisz.Amen.(św. Alfons Liguori)♥ 5.MODLITWA WSTAWIENNICZA DO ANIOŁA STRÓŻAAniele Boży, mój opiekunie, dobroć Niebieskiego Ojca powierzyła mnie tobie, oświecaj, chroń, kieruj i rządź mną. Amen.Święty Aniele Stróżu, uwielbiaj nieprzerwanie Trójcę Przenajświętszą w mojej duszy. Bądź stróżem mojego życia łaski! Bądź również opiekunem mojego życia. Amen.Aniele Boży! Wyproś nam twoją siłę promieniowania dla naszych oczu, żeby zwiastowały miłość Bożą; dla naszych słów, żeby zdobywały serca ludzi dla Boga; dla naszych rąk, żeby mogły błogosławić.Amen(Diakonia Modlitwy "Michael")♥ 6.MODLITWA PRZED ZAWARCIEM ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGOPozdrawiam Cię, mój Aniele Stróżu, i błogosławię.Uwielbiam Boga, którego Ty możesz oglądać twarzą w twarz.Ufając w Bożą i Twoją miłość do mnie, pragnę powierzyć Cimoją decyzję zawarcia związku małżeńskiego z ... (podać imię).Gorąco Cię proszę, pomóż mi poznać, czy mój wybórjest zgodny z wolą dobrego Boga.Gdyby zaś do zawarcia tego związku nie doszło,umocnij mnie w trudnych dla mnie chwilach i daj mi światłozrozumienia i poznania tego, czego Bóg oczekuje ode mnie,i tak mnie prowadź, aby Jego wola w całym moim życiu spełniała się.Amen♥ 7.MODLITWA PRZED PODJĘCIEM WAŻNEJ DECYZJIKochany, mój Aniele Stróżu i wierny Przyjacielu,Ty wiesz, że znajduję się obecnie w obliczu podjęciaważnej dla mnie decyzji (można tu przedstawić, jaka to decyzja).Przyjdź mi z pomocą abym dokonał słusznego i właściwego wyboru,który się będzie podobał Bogu i będzie zgodny z Jego wolą.Amen.♥ 8.MODLITWA PRZED WYBOREM DROGI ZYCIA(dla dziewcząt i chłopców)Aniele mój, Stróżu kochany.Pozdrawiam Cię serdecznie i dziękuje za Twoją obecność w moim życiu,dziękuje za opiekę, jaką mnie otaczasz i za wszelkie łaski, jakie otrzymujęza Twoim pośrednictwem.Obecnie stoję przed trudną decyzją dotyczącą dalszego mojego życia.Z całym zaufaniem zwracam się do Ciebie i proszę,abyś pomógł mi dokonać właściwego wyboru stanu,który sam Bóg dla mnie przeznaczył z chwilą mego przyjścia na świat.Uporządkuj moje pragnienia, aby odpowiadały woli Bogai wprowadź mnie na drogę mego powołania.Wiem bowiem, że tylko na niej mogę osiągnąć pełnię szczęścia.Pomóż mi, Aniele Stróżu mój, dostać się do takiej szkoły czy uczelni, która odpowiada mojemu powołaniu i talentom, którymi mnie Bóg obdarzył.Za udzieloną mi pomoc składam gorące dziękczynienie,a Bogu hołd uwielbienia.Amen.♥ MODLITWA DO ANIOLA STROZA INNEJ OSOBY,

 

♥♥ MODLITWA RODZICÓW DO ANIOŁA SWEGO DZIECKA,PRZED DOKONANIEM WYBORU. Aniele Stróżu naszej córki, syna (wymienić imię),pozdrawiamy Cię i serdecznie dziękujemy za Twoją niestrudzoną opiekę jaką nad nim sprawujesz.Teraz nasze dziecko stoi przed ważnym wyborem swojej dalszej drogi życiowej.Prosimy Cię; pomóż naszej córce, (synowi) obrać drogę zgodną z planami Bożymi.Usuwaj przeszkody, pojawiające się na niej.Oszczędź naszemu dziecku pomyłek i rozczarowań,jakie mogłyby wywołać błędne decyzje.Prosimy Cię o to całym sercem,przekonani, że wysłucha Cię nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus,który żyję i króluje na wieki wieków.Amen.

 

♥ DO ANIOŁA STRÓŻA MĘŻA Pozdrawiam Cię, Aniele Stróżu mojego męża, błogosławię Boga obecnego w Tobie i proszę, abyś udzielał mi potrzebnych pouczeń i rad, jak powinnam postępować wobec mojego męża, ponieważ Ty go lepiej znasz ode mnie. Niech jego miłość do mnie wzrasta i nas łączy, abyśmy wspólnie dochowali sobie wierności tak jak przysięgaliśmy to sobie wobec Boga, i osiągnęli szczęście wieczne. Pomóż mu w życiu usuwać wszystko, co może zagrozić trwałości i wierności naszego małżeństwa. Uwielbiam Boga obecnego w Tobie i dziękuje za wszystkie otrzymane za Twoim pośrednictwem łaski Boże.Amen.

 

♥ DO ANIOŁA STRÓŻA ŻONY Pozdrawiam Cię i błogosławię, Aniele Stróżu mojej żony, i uwielbiam Boga obecnego w Tobie. Ty najlepiej znasz moją żonę, jej potrzeby, charakter, wszystko, co lubi i co ją drażni, i denerwuje. Proszę, pomagaj mi, abym był dla niej dobry i unikał wszelkich z nią zatargów i konfliktów. Pomagaj mi coraz lepiej ją poznawać i prawdziwie kochać, aby małżeństwo nasze było trwałe i abyśmy dochowali wierności, którą ślubowaliśmy sobie wobec Boga. Usuwaj z jej życia i postępowania wszelkie dla nas zagrożenia, o co Cię gorąco proszę.Amen.

 

♥ DO ANIOŁA STRÓŻA NASZEGO PRZEŁOŻONEGO Pozdrawiam Cię, Aniele Stróżu N. [podać imię lub nazwisko przełożonego ]i uwielbiam Boga obecnego w Tobie.Proszę Cię, skłoń jego serce, aby w stosunku do każdego z pracowników był łaskawy, uczciwy i sprawiedliwy.Niech stanie się godnym przykładem życia i postępowania dla innych.A nade wszystko, mój Aniele Stróżu, proszę o pomoc,abym każdego dnia pozostawał z nim w dobrych stosunkach.Pomóż nam usuwać wszelkie konflikty i nieporozumienia między nami,aby współpraca nasza przebiegała owocnie,w atmosferze zgody, na większą chwałę Bożą.Amen.Własnymi słowami, w każdej potrzebie, też zanośmy prośby do Anioła Stróża innych ludzi.np.

 

♥ W chorobie czy przed operacja do Aniola Stroza lekarzy - o dobre rozeznanie choroby i wybor najlepszego leczenia,Do Aniola Stroza pielegniarek, o „dobre rece” ktore beda nas dotykac w chorobie, o potraktowanie nas ze zrozumieniem i miloscia blizniego.Do Aniola Stroza naszych czlonkow rodziny, by pomogl im znosic ze zrozumieniem i wspolczuciem nasz trudny stan.

 

♥ Przed załatwianiem spraw urzędowych – o zyczliwosc urzednikow i pomyslne zalatwienie sprawy.Przed egzaminem – by nie tylko wspomogl w zdaniu egzaminu, ale by wyjednal przychylnosc egzaminatora.♥W nieporozumienich miedzyludzkich, by bez urazy i gniewu pomogl wyjasnic trudne okolicznosci, by naklonil serce tej osoby (tych osob) do ugody, by usunal przeszkody porozumienia i pomogl doprowadzic do wybaczenia (nam czy drugiej stronie)♥Przed podróżą – by strzegl i wspieral osobe kierujaca tym srodkiem lokomocji(np. Do Aniola Stroza kierowcy - by interweniowal w pore,by np. kierowca pojazdu nie zasnal nad kierownica, by w pore zauwazyl niebezpieczenstwo.Do Aniola Stroza pilotow samolotuDo Aniola Stroza pracownikow kolei i maszynisty) i tych Aniolow ludzi z ktorymi zwiazan bedzie nasza podroz.Nie zapomnijmy swojemu i Aniolom inych ludzi dziekowac.np: "Dziękuje Ci, Aniele Stróżu mojej żony, że jest tak wspaniałą kobietą"..."Dziękuje Ci, Aniele Stróżu mojego męża, że jest mi on oparciem"."Dziękuje Ci, Aniele Stróżu chirurga , ze strzegles jego rak podczas mojej operacji."Dziękuje Ci, Aniele Stróżu kierowcy, ze szczesliwie dowiozl nas do celu podrozyitdDużo dziękujmy, pamiętając o tym że im kto więcej dziękuje, tym więcej otrzymuje.♥

 

 

III. AKTY STRZELISTE   Mój Aniele Stróżu, uwielbiam Boga, który Cię do mnie posłał.Błogosławię Cię Boże, w Trójcy Jedyny, obecny w moim kochanym Aniele Stróżu i dziękuję, że mi Go dałeś.Ojcze niebieski, bądź uwielbiony w moim Aniele Stróżu.Dziękuję Ci, Aniele, mój Stróżu, że przedstawiasz Bogu moje prośby.Witam Cię, Aniele, mój Stróżu, na początku nowego dnia i dziękuje Ci za błogosławiony, spokojny sen i proszę pomóż mi przeżyć ten dzień na chwałę Bogu Najwyższego.Dziękuję Ci, Aniele, mój Stróżu, wierny i dobry Przyjacielu, że mi we wszystkim pomagasz i nie zrażasz się moimi grzechami.Dziękuję Ci, Aniele Stróżu, że jesteś moim bratem i przyjacielem.Aniele, mój Stróżu, pomóż mi uwierzyć, że jesteś zawsze przy mnie.Aniele, mój drogi Przyjacielu, pocieszaj mnie we wszystkich smutkach i utrapieniach.Aniele, mój Stróżu, dziękuje Ci za Twą obecność.Przepraszam Cię, Aniele Stróżu mój, że dziś Cię zasmuciłem.Aniele, mój Stróżu, naucz mnie, proszę, uwielbiać Boga i za wszystko mu dziękować.Aniele, mój Stróżu, pomóż mi życzliwie spojrzeć z Twoją miłością na tego człowieka, którego z trudem przyjmuję.O mój Przyjacielu, Aniele Stróżu, pociesz mnie dziś w moim smutku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Strony